top
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
 
1. Τι είναι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia και ποιοί οι στόχοι της;

Ο Νόμος 2121/93 δίνει το δικαίωμα στους δημιουργούς να μπορούν να αναθέτουν σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος και των εξουσιών που απορρέουν από αυτό.

Το 2003 δημιουργήθηκε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων μουσικών έργων, ως συνέχεια και διάδοχος του παλαιότερου εισπρακτικού φορέα της Ένωσης Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών Ελλάδος.

Είναι αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 54 επ. του Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ή την προστασία ή τη διαχείριση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών του, ήτοι συνθετών και στιχουργών.

Συνεστήθη με την υπ’ αριθμ.5/2001 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπου καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Συν/σμών και χορηγήθηκε έγκριση για την λειτουργία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του N .2121/93, με την υπ’ αρ. 2170/2003 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 323/18-3-2003).

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia δεν είναι ιδιωτική, κερδοσκοπική εταιρία και στόχος της είναι η με κάθε τρόπο προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, πάντα με σεβασμό προς τον Έλληνα επιχειρηματία, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του.

2. Ποιους δικαιούχους εκπροσωπεί o Οργανισμός;

Ο Οργανισμός διοικείται και εποπτεύεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δημιουργούς, εκπροσωπώντας χιλιάδες ελληνικούς και ξένους μουσικούς τίτλους και διαχειρίζεται τα πνευματικά περιουσιακά δικαιώματα των μελών της, ήτοι συνθετών, στιχουργών, εκδοτών, υποεκδοτών και εν γένει δικαιούχων και ειδικότερα τα μηχανικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και τα δικαιώματα από το ιδιωτικό αντίγραφο.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia έγινε ομόφωνα τακτικό πλέον μέλος της CISAC, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στη Λισαβόνα, μετά από ψηφοφορία της Γενικής της Συνέλευσης.

Επιπλέον, την επομένη, Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, η Γενική Συνέλευση της BIEM, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Μηχανικά Δικαιώματα που έγινε επίσης στη Λισαβόνα, έκανε ομόφωνα δεκτή την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ως μέλος της.

Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα, διότι μπορεί πλέον να κλείνει συμβάσεις αμοιβαιότητας με όλους τους ξένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, εκπροσωπώντας στην Ελλάδα το ρεπερτόριό τους, καθώς και να υπογράφει απευθείας συμβάσεις με ξένους εκδότες και δημιουργούς.

Η αρχή έγινε με την υπογραφή της πρώτης σύμβασης αμοιβαιότητας με τον ιταλικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης SIAE την 1η Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός μας έχει υπογράψει σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης με τους ΟΣΔ για τις ακόλουθες επικράτειες:

    1. PRS for music (Βρετανία και 46 γεωγραφικές επικράτειες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος)
    2. ACUM (Ισραήλ)
    3. SOCAN (Καναδάς)
    4. UBC (Βραζιλία)
    5. SACM (Μεξικό)
    6. STEF (Ισλανδία) 
   7. SIAE σύμβαση μονομερούς εκπροσώπησης για τα μηχανικά δικαιώματα και σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης για τα εκτελεστικά δικαιώματα για την Ιταλία, το Βατικανό και τον Άγιο Μαρίνο (Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου).

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει υπογράψει, επίσης, σύμβαση μονομερούς εκπροσώπησης με τους εξής ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) του εξωτερικού, για τα μηχανικά και εκτελεστικά δικαιώματα, και για τις κάτωθι επικράτειες:

  1. SABAM για το Βέλγιο
  2. SUISA για την Ελβετία και το Πριγκιπάτο του Λίχτενστάιν
  3. SGAE για την Ισπανία
  4. ABRAMUS (Βραζιλία, εκπροσωπεί το ρεπερτόριό της στην Ελλάδα)
  5. SOCINPRO (Βραζιλία, εκπροσωπεί το ρεπερτόριό της στην Ελλάδα)

 

3. Ποιοί φορείς δραστηριοποιούνται στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων στη χώρα;

Αυτήν τη στιγμή, με βάση το Νόμο 2121/93, λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δύο Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia και η ΑΕΠΙ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «οφείλει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) να ανήκει στα μέλη του ή να ελέγχεται από αυτά και β) να έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση».

Ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia πληροί στο ακέραιο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που ορίζει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά».

4. Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ ως μέλος στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia;

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νέου τροποποιημένου Καταστατικού του Οργανισμού που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, το κεφάλαιο κίνησης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ χωρίζεται σε ίσες συνεταιριστικές μερίδες των οποίων η αξία ανέρχεται σε 29,35 ευρώ ανά συνεταιριστική μερίδα. Κάθε μέλος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ δικαιούται να αποκτήσει μόνο μία συνεταιριστική μερίδα, καταβάλλοντας το παραπάνω ποσό το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, εντός του οποίου το μέλος εγγράφηκε στον Οργανισμό ή εντός του οποίου υπέγραψε νέο κείμενο σύμβασης ανάθεσης με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του κειμένου της σύμβασης αυτής (εφόσον δεν το έχει αποδεδειγμένα ήδη καταβάλει). Οι μερίδες και οι δικαιούχοι τους καταχωρούνται στο κατά το άρθρο 9 του νόμου 1667/1986 Μητρώο Μελών.

5. Από ποιες χρήσεις ειδικότερα συλλέγει δικαιώματα η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia;

Από τη Δημόσια Εκτέλεση, καθώς ο Οργανισμός παρέχει την υποχρεωτική γραπτή Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης σε μαγαζιά υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και από τις συναυλίες που πραγματοποιούν δημιουργοί μέλη του.

Επίσης, συλλέγει δικαιώματα από τη μηχανική αναπαραγωγή και διάθεση μουσικών έργων, δηλαδή από τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ηχογράφηση ενός μουσικού έργου σε υλικούς φορείς εγγραφής ήχου ή και εικόνας (CD, DVD κλπ.), καθώς και από τη διάθεση premiums (CD/DVD που πωλούνται ως ένθετα μαζί με περιοδικά/εφημερίδες).

Επιπλέον, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia έχει υπογράψει συμβάσεις με όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας (ιδιωτικούς και κρατικούς), καθώς και με τα συνδρομητικά κανάλια, και υπογράφει καθημερινώς συμφωνίες με τους περιφερειακούς αντίστοιχους σταθμούς της Ελλάδας, όσον αφορά τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και μηχανικής αναπαραγωγής που προκύπτουν από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

Ο Οργανισμός έχει υπογράψει και συνεχίζει να υπογράφει συμβάσεις και με φορείς που δραστηριοποιούνται στη δημόσια εκτέλεση έργων μέσω δικτύων με διαδραστικούς και μη τρόπους (π.χ. μουσική / βίντεο κατ΄απαίτηση, streaming, webcasting κ.ά.).

Τέλος, εισπράττει δικαιώματα από την εύλογη αμοιβή.

6. Αφού πληρώνω την ΑΕΠΙ για τη χρήση μουσικής στο κατάστημά μου, γιατί πρέπει να πληρώσω κι εσάς;

Η ΑΕΠΙ δεν έχει το μονοπώλιο του μουσικού ρεπερτορίου στη χώρα. Ο κάθε Οργανισμός εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο βάσει των συμβάσεων ανάθεσης που έχει υπογράψει με τα μέλη του. Μέρος, όμως, του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ έχει συνδημιουργούς που είναι μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia.

Επιπλέον, από το 2011 αναφέρεται ρητώς σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους της Ελλάδος ότι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia αποτελεί μαζί με την ΑΕΠΙ τους μόνους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων στην Ελλάδα και ότι οι χρήστες μουσικών έργων – καταστηματάρχες, προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Δήμο βεβαίωση από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia ότι έχουν πάρει την αντίστοιχη άδεια από αυτήν, πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή τους.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζει ήπια πολιτική προς τους χρήστες – καταστηματάρχες, όσον αφορά την είσπραξη των δικαιωμάτων της, δε χρησιμοποιεί αστυνομικά μέτρα (συλλήψεις και αυτόφωρα), ούτε προβαίνει σε κατασχέσεις, όπως άλλοι Οργανισμοί. Φροντίζει πάντα με υπομονή και επιμονή να διαφωτίζει το κοινό και τους χρήστες για την ιερότητα του πνευματικού δικαιώματος και τη σημασία του στην πολιτιστική παραγωγή του τόπου.

7. Τι ρεπερτόριο περιλαμβάνει η άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

Το ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ περιλαμβάνει ελληνικά και ξένα τραγούδια και ενόργανες συνθέσεις από όλα τα είδη της μουσικής δημιουργίας.

Όταν έχετε άδεια της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και κάνετε χρήση του ρεπερτορίου της, δεν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να πάρετε άδεια και από τον έτερο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον δεν παίζετε καθαρό ρεπερτόριο του Οργανισμού μας (δηλαδή και ο συνθέτης και ο στιχουργός να είναι μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ), διότι υπάρχει και μικτό ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με τον έτερο Οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως. Μόνον η κατ’ αποκλειστικότητα χρήση του 100% καθαρού ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ μέσω Web Radio σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του έτερου Οργανισμού.

8. Στο κατάστημα μου χρησιμοποιώ ραδιόφωνο / τηλεόραση. Αφού οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα μουσικής στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, γιατί πρέπει να πληρώσω κι εγώ εσάς;

Πρόκειται για δύο διαφορετικές χρήσεις με βάση το Ν. 2121/93. Η τηλεοπτική επιχείρηση ή ο ραδιοφωνικός σταθμός οφείλουν να πληρώσουν πνευματικά δικαιώματα, διότι μεταδίδουν δημόσια στο κοινό μουσική, ζωντανή ή ηχογραφημένη, με βάση την οποία εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους, προσελκύουν τους τηλεθεατές / ακροατές, προσβλέπουν σε διαφημιστικά έσοδα κλπ. Από την άλλη πλευρά, ο καταστηματάρχης προσελκύει τους δικούς του πελάτες, παίζοντας εκπροσωπούμενο μουσικό ρεπερτόριο με μηχανικά μέσα -τηλεόραση / ραδιόφωνο- μέσα στον δικό του επαγγελματικό χώρο, προσβλέποντας με τη σειρά του στη δημιουργία φιλικής προς τους καταναλωτές ατμόσφαιρας, στην αύξηση έτσι της κατανάλωσης και ως εκ τούτου των δικών του κερδών κ.ά. Επομένως κι εκείνος είναι υπόχρεος στην καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

9. Τι είναι η streaming μουσική υπηρεσία της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που δίνετε μαζί με την ετήσια Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης; Μπορώ να παίζω ό,τι θέλω;

Η υπηρεσία μουσικής επένδυσης παρέχει στους χρήστες  (καταστήματα, επιχειρήσεις)  που έχουν προμηθευτεί την ετήσια Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/AUTODIA, τη δυνατότητα να παίζουν καθαρό (100%) ρεπερτόριο του Οργανισμού στον επαγγελματικό τους χώρο.

Συνδεόμενοι διαδικτυακά σε μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα (web AUTODIA/RADIOJAR), οι χρήστες έχουν την ευχέρεια επιλογής μεταξύ δώδεκα (12) διαφορετικών προγραμμάτων (play list):  CLASSICAL & INSTRUMENTAL MUSIC, LOUNGE AND CHILL OUT MUSIC, WORLD & ETHNIC MUSIC, ACOUSTIC MUSIC [FOLK, COUNTRY, SONGMAKERS], CLUB & DANCE HITS, ENTEXNΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ,   JAZZ BLUES WORLD FUSION, POP INDIE ELECTRONICA, RETRO MUSIC, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΛΑΙΚΟ/ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ [BACKGROUND MUSIC], ανάλογα με το μουσικό είδος, τη διάθεση και την επιθυμητή χρήση που της επιφυλάσσει το κατάστημά τους. Δίδεται η δυνατότητα ελέγχου της μουσικής ροής (τί παίζεται τώρα) κάνοντας απλά drag n drop τα μουσικά κομμάτια (μεταφορά με το ποντίκι) πάνω στην αναπαραγόμενη λίστα.

Η σύνδεση πραγματοποιείται με ειδικό ατομικό κωδικό που παρέχουμε και για αποκλειστική χρήση μέσα από την πλατφόρμα της RADIOJAR.

Για πιο απαιτητικούς χρήστες, με τη λήψη ειδικής εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα  να κατεβάσουν το σύνολο του παρεχόμενου καθαρού (100%) ρεπερτορίου  του οργανισμού, να δημιουργήσουν λίστες της επιλογής τους για μελλοντική αναπαραγωγή, εντός ή εκτός σύνδεσης. Τα κατεβασμένα, μέσω της εφαρμογής ,αρχεία είναι κωδικοποιημένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός της εφαρμογής.

Για τους ακόμα πιο έμπειρους χρήστες υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού ροής προγράμματος, για παράδειγμα να παίζει άλλη μουσική το πρωί, άλλη το μεσημέρι και άλλη το βράδυ.

Με την παροχή της υπηρεσίας αποστέλλονται στον χρήστη  αναλυτικές οδηγίες (manual),  όπως επίσης παρέχεται υποστήριξη της εφαρμογής μέσω email και τηλεφώνου.

Γίνεται καθημερινός εμπλουτισμός του παρεχόμενου ρεπερτορίου με ελληνικούς και ξένους τίτλους. Υπάρχει συνεχής βελτίωση και εξειδίκευση της υπηρεσίας από ένα σύνολο ειδικών, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τα σχόλια των χρηστών.

Η κατά αποκλειστικότητα χρήση του ρεπερτορίου που παρέχεται μέσω της παραπάνω υπηρεσίας απαλλάσσει τους χρήστες από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι της ΑΕΠΙ. Ο χρήστης μουσικών έργων δεν απαλλάσσεται από την εκ του νόμου υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων συγγενικών δικαιωμάτων στην GEA.

Βάσει της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (AUTODIA) στις 13/6/2017 η παραπάνω υπηρεσία προμηθεύεται δωρεάν στους χρήστες που έχουν εφοδιαστεί με την ετήσια άδεια της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αξιοποιώντας την παραπάνω συμφωνία μέσω του Επιμελητηρίου που ανήκουν.

Σε άλλη περίπτωση, η υπηρεσία προσφέρεται στην τιμή των 100€ +24% ΦΠΑ ετησίως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Αναστάσης Γρίβας, τηλ. 210 3252192, κιν. 6973 234298 musicarchive.autodia@gmail.com

10. Κατοχυρώνονται τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών έργων;

Βάσει του Ν. 2121/93 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, «τα πνευματικά δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις». Δεν απαιτείται, επομένως, η τήρηση κάποιας τυπικής διαδικασίας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα έργο, όπως ισχύει για την κτήση δικαιωμάτων επί άλλων άυλων αγαθών (π.χ. κατοχύρωση εμπορικού σήματος).

Τα μουσικά έργα κατοχυρώνονται από τη στιγμή που θα γίνουν προσιτά στο κοινό μέσω μιας δισκογραφικής παραγωγής, της παρουσίασής τους ενώπιον του κοινού σε μια συναυλία, της εκτέλεσής τους στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο.

Για τη διασφάλιση, επιπλέον, του δημιουργού και σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πατρότητας του έργου ακολουθούνται συνήθως δύο πρακτικές. Η πρώτη συνίσταται σε μία συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης έργων. Η κατάθεση του έργου στο συμβολαιογράφο εφοδιάζει τον δημιουργό με το αποδεικτικό στοιχείο της βεβαίας χρονολογίας, το οποίο εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, σε περίπτωση δίκης περί προσβολής των δικαιωμάτων στο έργο αυτό.

Μάλιστα, η Ένωση Ελλήνων Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών (Ε.Μ.Σ.Ε.) προκειμένου να εξυπηρετήσει τους δημιουργούς, διαθέτει ειδική υπηρεσία για την ως άνω διαδικασία (πρωτότυπη μουσική, στίχοι, θεατρικά έργα, σενάρια κ.ά.), σε συνεργασία με ειδικευμένη συμβολαιογράφο, έναντι ελάχιστου αντιτίμου.

Η δεύτερη συνήθης πρακτική είναι η αποστολή συστημένης επιστολής με αποστολέα και παραλήπτη τον ίδιο το δημιουργό, η φύλαξη της απόδειξης από το ταχυδρομείο και η διατήρηση της συγκεκριμένης επιστολής, με αναγραφόμενη την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο. Ο φάκελος πρέπει να παραμείνει κλειστός, μέχρι και εφόσον προκύψει κάποια διαφορά, σχετικά με την πατρότητα του έργου, οπότε και θα ανοιχτεί ενώπιον του δικαστηρίου από δικαστή που θα βεβαιώσει και το περιεχόμενό της.

11. Πόσο διαρκεί η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας;

Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του, τα οποία υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί μετά το θάνατό του. Σε περίπτωση που σ΄ ένα έργο συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι συνδημιουργοί, τότε η διάρκεια προστασίας ορίζεται στα 70 χρόνια από το θάνατο και του τελευταίου αποβιώσαντος δημιουργού του. Με την παρέλευση των 70 ετών, το έργο καθίσταται «κοινό κτήμα» (public domain).

12. Τι είναι το περιουσιακό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα; Ποιες εξουσίες περιλαμβάνουν;

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αποκτά ο δημιουργός πάνω στο έργο του περιλαμβάνει δύο απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα:

α) Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου, το λεγόμενο περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να επωφεληθεί οικονομικά από την εκμετάλλευση του έργου του, η οποία προκύπτει από ενέργειες, όπως η εγγραφή του έργου, η αναπαραγωγή του, η δημόσια εκτέλεσή του κ.ά.

Το περιουσιακό δικαίωμα περιλαμβάνει διάφορες εξουσίες, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της πρώτης ενσωμάτωσης του έργου σε υλικό φορέα, την παραγωγή ενός ή περισσότερων αντιτύπων, τη δημόσια εκτέλεσή του, τη ραδιοτηλεοπτική του μετάδοση, την εισαγωγή αντιτύπων του που παρήχθησαν στο εξωτερικό, τη μετάφραση, διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του, την εξουσία διανομής του πρωτότυπου έργου, την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του κλπ.

β) Το ηθικό δικαίωμα αποτυπώνει την προσωπική σχέση που συνδέει τον δημιουργό με το έργο του και περιλαμβάνει εξουσίες, όπως για παράδειγμα την ηθική εξουσία δημοσίευσης, δηλαδή το δικαίωμα ο δημιουργός να αποφασίζει για την εντολή, τον τρόπο και τον χρόνο διάθεσης του έργου του στο κοινό. Η ηθική εξουσία δημοσίευσης δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να απαγορεύει την κάθε παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου.

Στο ηθικό δικαίωμα περιλαμβάνεται, επίσης, η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας του έργου, το δικαίωμα σεβασμού της ακεραιότητας του έργου και η εξουσία υπαναχώρησης, δηλαδή να υπαναχωρεί από συμβάσεις μεταβίβασης ή εκμετάλλευσης έργων λόγου ή επιστήμης, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία της προσωπικότητάς του, εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις. Τέλος, περιλαμβάνεται και η εξουσία προσπέλασης, με την οποία ο δημιουργός έχει πρόσβαση στο έργο του, ακόμη κι αν το περιουσιακό δικαίωμα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον.

Το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα κληρονομούνται. Όμως, ενώ ο δημιουργός μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους τη διαχείριση μέρους ή όλων των εξουσιών του περιουσιακού του δικαιώματος, το ηθικό δικαίωμα είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.