top
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
 
1. Τι είναι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia και ποιοί οι στόχοι της;

Ο Νόμος 2121/93 δίνει το δικαίωμα στους δημιουργούς να μπορούν να αναθέτουν σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος και των εξουσιών που απορρέουν από αυτό.

Το 2003 δημιουργήθηκε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων μουσικών έργων, ως συνέχεια και διάδοχος του παλαιότερου εισπρακτικού φορέα της Ένωσης Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών Ελλάδος.

Είναι αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 54 επ. του Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ή την προστασία ή τη διαχείριση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών του, ήτοι συνθετών και στιχουργών.

Συνεστήθη με την υπ’ αριθμ.5/2001 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπου καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Συν/σμών και χορηγήθηκε έγκριση για την λειτουργία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του N .2121/93, με την υπ’ αρ. 2170/2003 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 323/18-3-2003).

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia δεν είναι ιδιωτική, κερδοσκοπική εταιρία και στόχος της είναι η με κάθε τρόπο προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, πάντα με σεβασμό προς τον Έλληνα επιχειρηματία, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του.

2. Ποιους δικαιούχους εκπροσωπεί o Οργανισμός;

Ο Οργανισμός διοικείται και εποπτεύεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δημιουργούς, εκπροσωπώντας χιλιάδες ελληνικούς και ξένους μουσικούς τίτλους και διαχειρίζεται τα πνευματικά περιουσιακά δικαιώματα των μελών της, ήτοι συνθετών, στιχουργών, εκδοτών, υποεκδοτών και εν γένει δικαιούχων και ειδικότερα τα μηχανικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και τα δικαιώματα από το ιδιωτικό αντίγραφο.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia έγινε ομόφωνα τακτικό πλέον μέλος της CISAC, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στη Λισαβόνα, μετά από ψηφοφορία της Γενικής της Συνέλευσης.

Επιπλέον, την επομένη, Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, η Γενική Συνέλευση της BIEM, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Μηχανικά Δικαιώματα που έγινε επίσης στη Λισαβόνα, έκανε ομόφωνα δεκτή την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ως μέλος της.

Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα, διότι μπορεί πλέον να κλείνει συμβάσεις αμοιβαιότητας με όλους τους ξένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, εκπροσωπώντας στην Ελλάδα το ρεπερτόριό τους, καθώς και να υπογράφει απευθείας συμβάσεις με ξένους εκδότες και δημιουργούς.

Η αρχή έγινε με την υπογραφή της πρώτης σύμβασης αμοιβαιότητας με τον ιταλικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης SIAE την 1η Ιουνίου 2017.

3. Ποιοί φορείς δραστηριοποιούνται στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων στη χώρα;

Αυτήν τη στιγμή, με βάση το Νόμο 2121/93, λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δύο Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia και η ΑΕΠΙ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «οφείλει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) να ανήκει στα μέλη του ή να ελέγχεται από αυτά και β) να έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση».

Ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia πληροί στο ακέραιο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που ορίζει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά».

4. Αφού πληρώνω την ΑΕΠΙ για τη χρήση μουσικής στο κατάστημά μου, γιατί πρέπει να πληρώσω κι εσάς;

Η ΑΕΠΙ δεν έχει το μονοπώλιο του μουσικού ρεπερτορίου στη χώρα. Ο κάθε Οργανισμός εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο βάσει των συμβάσεων ανάθεσης που έχει υπογράψει με τα μέλη του. Μέρος, όμως, του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ έχει συνδημιουργούς που είναι μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia.

Επιπλέον, από το 2011 αναφέρεται ρητώς σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους της Ελλάδος ότι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia αποτελεί μαζί με την ΑΕΠΙ τους μόνους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων στην Ελλάδα και ότι οι χρήστες μουσικών έργων – καταστηματάρχες, προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Δήμο βεβαίωση από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia ότι έχουν πάρει την αντίστοιχη άδεια από αυτήν, πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή τους.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζει ήπια πολιτική προς τους χρήστες – καταστηματάρχες, όσον αφορά την είσπραξη των δικαιωμάτων της, δε χρησιμοποιεί αστυνομικά μέτρα (συλλήψεις και αυτόφωρα), ούτε προβαίνει σε κατασχέσεις, όπως άλλοι Οργανισμοί. Φροντίζει πάντα με υπομονή και επιμονή να διαφωτίζει το κοινό και τους χρήστες για την ιερότητα του πνευματικού δικαιώματος και τη σημασία του στην πολιτιστική παραγωγή του τόπου.

5. Τι ρεπερτόριο περιλαμβάνει η άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

Όταν έχετε άδεια της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και κάνετε χρήση του ρεπερτορίου της, δεν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να πάρετε άδεια και από τον έτερο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον δεν παίζετε καθαρό ρεπερτόριο του Οργανισμού μας (δηλαδή και ο συνθέτης και ο στιχουργός να είναι μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ), διότι υπάρχει και μικτό ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με τον έτερο Οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως. Μόνον η κατ’ αποκλειστικότητα χρήση του 100% καθαρού ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ μέσω Web Radio σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του έτερου Οργανισμού.

6. Στο κατάστημα μου χρησιμοποιώ ραδιόφωνο / τηλεόραση. Αφού οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα μουσικής στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia, γιατί πρέπει να πληρώσω κι εγώ εσάς;

Πρόκειται για δύο διαφορετικές χρήσεις με βάση το Ν. 2121/93. Η τηλεοπτική επιχείρηση ή ο ραδιοφωνικός σταθμός οφείλουν να πληρώσουν πνευματικά δικαιώματα, διότι μεταδίδουν δημόσια στο κοινό μουσική, ζωντανή ή ηχογραφημένη, με βάση την οποία εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους, προσελκύουν τους τηλεθεατές / ακροατές, προσβλέπουν σε διαφημιστικά έσοδα κλπ. Από την άλλη πλευρά, ο καταστηματάρχης προσελκύει τους δικούς του πελάτες, παίζοντας εκπροσωπούμενο μουσικό ρεπερτόριο με μηχανικά μέσα -τηλεόραση / ραδιόφωνο- μέσα στον δικό του επαγγελματικό χώρο, προσβλέποντας με τη σειρά του στη δημιουργία φιλικής προς τους καταναλωτές ατμόσφαιρας, στην αύξηση έτσι της κατανάλωσης και ως εκ τούτου των δικών του κερδών κ.ά. Επομένως κι εκείνος είναι υπόχρεος στην καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

7. Τι είναι το web radio που παίζει μουσική της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia και πόσο κοστίζει η χρήση του;

Η Πολιτιστική Δράση - ΕΜΣΕ (αστική μη κερδοσκοπική εταιρία) έχει σύμβαση με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / autodia και παρέχει στα καταστήματα που έχουν προμηθευτεί την ετήσια Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia, τη δυνατότητα να παίζουν καθαρό (100%) ρεπερτόριό του Οργανισμού στον επαγγελματικό τους χώρο, συνδεόμενοι με τον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό (Web Radio) της Πολιτιστικής Δράσης, με δυνατότητα επιλογής οκτώ διαφορετικών προγραμμάτων μέχρι τώρα: Ξένο ρεπερτόριο, Μουσικός διάκοσμος, Λαϊκό / Ρεμπέτικο, Έντεχνη μουσική, Ελληνική παραδοσιακή μουσική, Ρετρό μουσική, Αρχαία, βυζαντινή & μεταβυζαντινή μουσική, Σύγχρονη λόγια (κλασική) μουσική.

Τα προγράμματα αυτά έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται, τόσο σε κύρια μουσικά είδη, όσο και στην επιθυμητή χρήση που της επιφυλάσσει το κατάστημά σας. Η σύνδεση πραγματοποιείται με ειδικό ατομικό κωδικό που σας παρέχουμε και για αποκλειστικά δική σας χρήση μέσα από την πλατφόρμα της radiojar. Το μουσικό ρεπερτόριο εμπλουτίζεται καθημερινά με την καταχώρηση νέων τίτλων και καλλιτεχνών.

Μάλιστα, για όσους χρήστες μουσικής δεν διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο, παρέχεται USB stick, ή DVD Data με το ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia σε μορφή MP3, με τη δυνατότητα εξειδικευμένης επιλογής του και καταχώρησής του σε φακέλους, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στη λειτουργία του καταστήματός τους.

Η κατά αποκλειστικότητα χρήση του ρεπερτορίου που σας παρέχεται, σάς απαλλάσσει από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι της ΑΕΠΙ, εκτός από την ετήσια αμοιβή της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / autodia, βάσει του αμοιβολογίου που προέκυψε μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις του Οργανισμού με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), οι οποίες κατέληξαν στη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων στις 13/6/2017. Ο χρήστης μουσικών έργων δεν απαλλάσσεται από την εκ του νόμου υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων συγγενικών δικαιωμάτων στην GEA.