top
Αμοιβολόγιο
 

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ πυλώνας υγιούς συνεργασίας

μεταξύ Δημιουργών και Χρηστών

Το Πνευματικό Δικαίωμα είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα των Δημιουργών να αμείβονται για τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί κινητήρια δύναμη μοχλό για την ανάπτυξη της πολιτιστικής παραγωγής και συστατικό στοιχείο υποδομής σε κάθε επιχειρηματική δράση στους κλάδους επικοινωνίας, τεχνολογίας, εστίασης / catering, στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και τον τουρισμό, καθώς και στις εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που κάνουν χρήση μουσικών έργων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης που συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα από το 2003, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2121/93 με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ή/και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών του, δηλαδή συνθετών, στιχουργών και λοιπών δικαιούχων. Επίσης, πληροί στο ακέραιο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που ορίζει ο Ν. 4481/17 και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη Συλλογική Διαχείριση.

Η φιλοσοφία της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι η νόμιμη υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων των Χρηστών για την απόκτηση της Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης να διέπεται  από ένα διαφανές, αξιόπιστο και σύννομο πλαίσιο συνεργασίας, προς όφελος των Ελλήνων και ξένων Δικαιούχων και των Χρηστών μουσικών έργων. Στα πλαίσια αυτά, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ υπέγραψε την πρωτοποριακή Συλλογική Σύμβαση με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ), σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης, με σεβασμό προς τον μικρομεσαίο Έλληνα επιχειρηματία.

Μετά τις δομικές αλλαγές στο χώρο του Πνευματικού Δικαιώματος, το όραμα της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι να καταστεί ο βασικός πυλώνας υγιούς συνεργασίας μεταξύ όλων των Δημιουργών και των Χρηστών στη χώρα μας. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εκπροσωπεί πλέον έναν σημαντικό αριθμό του Ελληνικού  μουσικού ρεπερτορίου, καθώς και τη συντριπτική πλειοψηφία του διεθνούς ρεπερτορίου, μεταξύ του οποίου και όλο το Αγγλοαμερικανικό ρεπερτόριο. Έτσι, ο Οργανισμός μας, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης CISAC και την αρωγή από τους συνεργαζόμενους διεθνείς Οργανισμούς, καθίσταται ένας φορέας μακράς πνοής για το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, καθώς και μια  ολοκληρωμένη πρόταση, όσον αφορά την Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης, απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που χρησιμοποιούν μουσική στις εγκαταστάσεις τους και επιθυμούν να λειτουργούν σύννομα.

Το νέο Αμοιβολόγιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  είναι προϊόν ενδελεχούς μελέτης των αντίστοιχων τιμοκαταλόγων των συνεργαζόμενων Οργανισμών στο εξωτερικό, αναλογικά πάντα με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο, τον πληθυσμό και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της εκάστοτε χώρας, το πλήθος χρηστών μουσικών έργων και την οικονομική πραγματικότητας της ελληνικής αγοράς. Συγκεκριμένα, το Αμοιβολόγιο λαμβάνει υπόψη του το ποσοστό του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου ανά κατηγορία χρήσης, προβλέπει μια προσαρμογή του ρυθμού αύξησης του κόστους προς τα κάτω, όσο μεγαλώνει η επιχείρηση του χρήστη, καθώς και την μείωση του κόστους κατά ένα ενιαίο ποσοστό για τις επιχειρήσεις μικρών πόλεων και νησιών.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια πρόταση στον Έλληνα επιχειρηματία που θα του επιτρέψει να παραμείνει σύννομος χωρίς να κληθεί να πληρώσει επιπλέον σε μια υγιή αγορά ακόμη και με την ύπαρξη δύο Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων.


ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ
OΣΔ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων (εφεξής «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ») που αναφέρονται στο παρόν αμοιβολόγιο ισχύουν για τα εκπροσωπούμενα μουσικά έργα /ρεπερτόριο του ΟΣΔ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», (εφεξής «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ») και μόνο. Αυξομείωση των εκπροσωπούμενων μουσικών έργων της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, πιθανόν, να  επιφέρει και ανάλογη αλλαγή σε αυτά.
 2. Στα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, όπως αναφέρονται στο παρόν, δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ και τυχόν άλλοι φόροι .
 3. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διατηρεί το δικαίωμα συμφωνίας αμοιβολογίου με ευνοϊκότερους όρους, με συλλογικούς φορείς, ενώσεις χρηστών μουσικής, επιμελητήρια κ.λ.π., πρόσβαση στο οποίο θα έχουν τα μέλη τους, με βάση τους εκάστοτε συμφωνημένους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.
 4. Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ καταβάλλονται προκαταβολικά για τη χρήση μουσικών έργων του αντίστοιχου έτους.* Για οποιαδήποτε εκπρόθεσμη καταβολή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, πέραν της χρήσεως του έτους για το οποίο οφείλονται, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δύναται να απαιτήσει την καταβολή επιπλέον ποσών (διαχειριστικά, δικαστικά έξοδα, κ.λ.π.), πέραν των οφειλόμενων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για το αντίστοιχο έτος, ενώ διατηρεί κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Για χρήστες μουσικών έργων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις κλπ.) που λειτουργούν μόνο περιοδικά (λ.χ. θερινά/χειμερινά καταστήματα κ.λ.π.), για τα μεν ετήσια δικαιώματα θα υπολογίζεται το 50% της οφειλόμενης αμοιβής, για τα δε μηνιαία δικαιώματα θα υπολογίζονται οι αναλογούντες μήνες λειτουργίας, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά στο παρόν.
 6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης βάσει της λειτουργίας της επιχείρησής του, αλλάξει κατηγορία αδειοδότησής του, εντός της χρήσης, σύμφωνα με το παρόν αμοιβολόγιο, οφείλει να ενημερώσει προς τούτο την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, εντός μηνός από την αλλαγή αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια αλλαγή από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, η εκδοθείσα άδεια παύει να ισχύει, έως ότου εξοφληθεί το τελικό ποσό που οφείλεται βάσει της νέας κατηγορίας στην οποία πλέον υπάγεται και η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διατηρεί κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία.
 7. Οι χρήστες μουσικών έργων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το ν.2121/1993, το ν.4481/2017 και την οικεία νομοθεσία, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

*Ειδικά για τη χρήση μουσικών έργων του έτους 2018, τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ καταβάλλονται άμεσα.


Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, που κάνουν χρήση μουσικής, είτε ζωντανά ή και με απλά μηχανικά μέσα και /ή με disc jockey και στα οποία η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των χρηστών αυτών, για την προσέλκυση του κοινού και την ψυχαγωγία του.ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Α.1.ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

218 €

101-200

351 €

201-300

526 €

301-400

818 €

401-600

1.380 €

601-800

1.656 €

801-1000

1.863 €

1001-1200

2.124 €

1201-1400

2.354 €

1401-1600

2.556 €

1601-1800

2.731 €

1801-2000

2.883 €

2001-2500

3.424 €

2501-3000

3.903 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

96 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης και χρησιμοποιούν την ζωντανή μουσική εκτέλεση για την ψυχαγωγία των πελατών τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι μουσικές σκηνές, δηλαδή οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης, προσφέροντας στους πελάτες τους ζωντανή μουσική για την ψυχαγωγία τους.
Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως, μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π./οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών).

 

Α.2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

188 €

101-200

314 €

201-300

458 €

301-400

547 €

401-600

738 €

601-800

886 €

801-1000

996 €

1001-1200

1.136 €

1201-1400

1.259 €

1401-1600

1.367 €

1601-1800

1.461 €

1801-2000

1.542 €

2001-2500

1.831 €

2501-3000

2.088 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

52 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, (club, disco, cabaret, strip show κ.λ.π.), στους οποίους η μουσική εκτέλεση γίνεται με σύγχρονα τεχνολογικά, μηχανικά και οπτικοακουστικά μέσα, για την ψυχαγωγία των πελατών, είτε με disc jockey (φυσικό πρόσωπο) είτε άνευ.

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών).

 

Α.3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ -  ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  DJ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

46 €

101-200

86 €

201-300

126 €

301-400

164 €

401-500

201 €

501-600

232 €

601-700

260 €

701-800

285 €

801-900

315 €

901-1000

350 €

Για κάθε  100μ2 επιπλέον

35 €

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. bars, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια, open bar, εστιατόρια με μπαρ, κ.λ.π.), όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, αποκλειστικά και μόνον με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς ζωντανή μουσική.

 

 

Α.4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ   ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ DISC JOCKEY  (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ).

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

70 €

101-200

132 €

201-300

193 €

301-400

253 €

401-500

310 €

501-600

357 €

601-700

400 €

701-800

438 €

801-900

485 €

901-1000

539 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

54 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. οι μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία, ταβέρνες κ.λ.π.), που λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα οποία η χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση των μουσικών έργων γίνεται αποκλειστικά και μόνον με disc jockey (φυσικό πρόσωπο).

 

 

Α.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ DISC JOCKEY)

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

129 €

101-200

242 €

201-300

356 €

301-400

465 €

401-500

570 €

501-600

657 €

601-700

736 €

701-800

807 €

801-900

893 €

901-1000

993 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

99 €


Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, με disc jockey ή χωρίς) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ.).

 

 

Α.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ DISC JOKEY )

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

107 €

101-200

200 €

201-300

295 €

301-400

385 €

401-500

472 €

501-600

543 €

601-700

608 €

701-800

668 €

801-900

739 €

901-1000

821 €

Για κάθε 100μ2  επιπλέον

82 €


Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς disc jockey) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ.)

 

Α.7.ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

1-250

105 €

251-500

148 €

501-750

209 €

751-1000

273 €


Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλοι οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων  (λ.χ. κτήματα υπαίθρια, στεγασμένοι χώροι αυτών, αίθουσες εκδηλώσεων ξενοδοχείων κ.λ.π.). Η τιμολόγηση εξαρτάται από την άδεια την οποία έχουν λάβει για τα άτομα που μπορούν να δεχτούν. Αν σε έναν χώρο υπάρχει και στεγασμένη αίθουσα αλλά και ανοικτός χώρος τότε τιμολογούνται ξεχωριστά ανάλογα με την περίοδο που λειτουργούν. Αν στους παραπάνω χώρους εκδηλώσεων υπάρχουν χώροι όπου υπολειτουργούν ή έχουν μεμονωμένες κρατήσεις μέσα στον μήνα τότε δύναται να χρεώνονται  με την ήμερα η δε χρέωση αυτών είναι ίση με το 1/4 τής αντίστοιχης μηνιαίας χρέωσης .

 

 Α.8.ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ   

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0-1000

  80 €

1001-1500

102 €

1501-2000

140 €

2001-2500

177 €

2501-3000

214 €

3001-3500

244 €

3501-4000

266 €

4001-4500

285 €

4501-5000

299 €

Για κάθε 500μ2 επιπλέον

14 €


Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται  οι εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική, οι οποίες γίνονται σε διάφορους χώρους, όπως γήπεδα, προαύλια, πλατείες, αποθήκες, κ.λ.π., χώρους οι οποίοι δεν προορίζονται για τέτοιες εκδηλώσεις σε σταθερή βάση, δεν είναι δηλαδή χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις εκδηλώσεις αυτές δεν υπάρχει εισιτήριο και προσφέρονται συνήθως ποτά και φαγητά σε πρόχειρες εγκαταστάσεις.

 

Α.9.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DJ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0-400

245 €

401-800

382 €

801-1200

533 €

1201-1600

661 €

1601-2000

769 €

2001-3000

1.072 €

3001-4000

1.329 €

4001-5000

1.545 €

5001-6000

1.725 €

6001-7000

1.871 €

7001-8000

1.989 €

8001-9000

2.081€

9001-10000

2.150 €


Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε διάφορους χώρους, όπως γήπεδα, προαύλια, πλατείες, αποθήκες, κ.λ.π. και η εκτέλεση μουσικής γίνεται με disc jockey (έναν ή περισσοτέρους). Aν στον ίδιο χώρο υπάρχουν πολλές μουσικές σκηνές (stages), τότε θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

 

 

Α.10.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

40 €

101-200

50 €

201-300

60 €

301-400

70 €

401-500

80 €

501-600

90 €

601-700

100 €

701-800

110 €

801-900

120 €

901-1000

130 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

10 €

 

Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται όλες οι έκτακτες ημερήσιες εκδηλώσεις, όπως εμφανίσεις καλλιτεχνών ζωντανά, είτε play back, είτε unplugged, είτε και έκτακτες εμφανίσεις με  dj σε χώρους όπως κέντρα διασκέδασης, club, μπαρ, εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΧΩΡΟΙ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΗ

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα, επιχειρήσεις και χώροι που χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά, με χρήση απλών μηχανικών μέσων χωρίς disc jockey (συμπεριλαμβανομένων: ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, κ.λ.π.), με σκοπό την δημιουργία απλής, αλλά χρήσιμης και ωφέλιμης για τον χώρο ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό – πελάτες.Β.1. ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ/ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ/
SPORT CAFÉ /ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

    ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

20

101-200

27 €

201-300

38€

301-400

49 €

401-500

60 €

501-600

68 €

601-700

76 €

701-800

84 €

801-900

90 €

901-1000

96 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

6 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλοι οι παρεμφερείς χώροι όπου η μουσική χρησιμοποιείται με μηχανικά απλά μέσα, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, cd player, κ.λ.π. και είναι εντελώς βοηθητική για τα καταστήματα αυτά. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν έως τις 23.00 καθημερινά, δεν έχουν  λάβει δηλαδή παράταση ωραρίου. Τέτοια καταστήματα μπορεί να είναι π.χ. σφαιριστήρια, μπιλιάρδα, σύγχρονα καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.).

 

 

Β.2. ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

17 €

101-200

25 €

201-300

35 €

301-400

45 €

401-500

55 €

501-600

64 €

601-700

72 €

701-800

78 €

801-900

87 €

901-1000

96 €

Για κάθε 100μ2  επιπλέον

10 €

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού. Ενδεικτικά, τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι εστιατόρια, κρεπερί, ψητοπωλεία, αναψυκτήρια, καντίνες, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία κ.λ.π.

 

Β.3.ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ )

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

5 €

101-200

7 €

201-300

9 €

301-400

12 €

401-500

15 €

Για κάθε 100μ2  επιπλέον

3 €


Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα παραδοσιακά καφενεία, τα οποία κάνουν χρήση μουσικής βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού.

 

Β.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΑΓΚΟΥΣ .

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

10 €

101-200

14 €

201-300

19 €

301-400

25 €

401-500

31 €


Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις (εφόσον χρησιμοποιούν μουσική με απλά μηχανικά μέσα) παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πλατείες, καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/ και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π.

 

Β.5. ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

15 €

101-200

21 €

201-300

30 €

301-400

39 €

401-500

48 €

501-600

55 €

601-700

62 €

701-800

68 €

801-900

75 €

901-1000

83 €

Για κάθε  100μ2 επιπλέον

8 €

 

 

Β.6.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

14 €

101-200

19 €

201-300

27 €

301-400

36 €

401-500

44 €

501-600

51 €

601-700

57 €

701-800

62 €

801-900

69 €

901-1000

77 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

8 €

 

 

Β.7.ΠΛΟΙΑ /ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ/ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ                                                                                                  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

0-100

75 €

101-200

106 €

201-300

150 €

301-400

196 €

401-500

240 €

501-600

276 €

601-700

309 €

701-800

339 €

801-900

375 €

901-1000

417 €

Για κάθε 100 άτομα επιπλέον

42 €

Αν σε πλοία υπάρχουν χώροι με ζωντανή μουσική, όπως εστιατόρια, μπαρ, κ.λ.π., τότε θα τιμολογούνται σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

 

Β.8.ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ     

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ                                             

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1 - 50

17 €

51 - 100

24 €

101 - 150

33 €

151 - 200

44 €

Για κάθε 50 άτομα χωρητικότητα επιπλέον

10 €

  

Β 9.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ  ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

56€

101-200

79 €

201-300

111 €

301-400

146 €

401-500

178 €

501-600

205 €

601-700

230 €

701-800

252 €

801-900

279 €

901-1000

310 €

 Για κάθε 100μ2 επιπλέον

31 €


Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν όλες οι αίθουσες αναμονής που υπάρχουν σε χώρους συγκέντρωσης επιβατών σε λιμάνια, σταθμούς, αεροδρόμια καθώς και οι προβλήτες αυτών, εφόσον έχουν μουσική και η χρήση γίνεται με μηχανικά μέσα. Αν στους χώρους αυτούς υπάρχουν εστιατόρια, κυλικεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π., τότε τιμολογούνται ξεχωριστά, βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.   

 

 

Β.10.ΕΚΘΕΣΕΙΣ   

Ημερήσια Δικαιώματα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-500

53 €

501-1000

75 €

1001-1500

105 €

1501-2000

138 €

2001-2500

169 €

2501-3000

194 €

3001-3500

218 €

3501-4000

239 €

4001-4500

264 €

4501-5000

294 €

Για κάθε 500μ2 επιπλέον            

30€


Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν οι χώροι των εκθέσεων όπου η χρήση μουσικής γίνεται με μηχανικά μέσα. Εάν σε μια έκθεση γίνονται και άλλες δραστηριότητες, όπως συναυλίες, εμφανίσεις με dj, υπάρχουν εστιατόρια, μπαρ κ.λ.π., τότε θα τιμολογούνται ξεχωριστά, σύμφωνα με την κατηγορία όπου ανήκουν. Επίσης, αν σε μια έκθεση οι εκθέτες επιλέγουν στα περίπτερα τους να έχουν ξεχωριστή μουσική, τότε και αυτοί θα τιμολογούνται ξεχωριστά.Β.10.1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Μηνιαία Δικαιώματα

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-500

150 €

501-1000

235 €

1001-1500

315 €

1501-2000

425 €

2001-2500

550 €

2501-3000

600 €

3001-3500

670 €

3501-4000

750 €

4001-4500

820 €

4501-5000

870 €

               Για κάθε 500μ2 επιπλέον            

 50 €


Στην παραπάνω κατηγορίες ανήκουν οι χώροι των εκθέσεων, όπου η χρήση μουσικής γίνεται με μηχανικά μέσα. Εάν σε μια έκθεση γίνονται και άλλες δραστηριότητες, όπως συναυλίες, εμφανίσεις με dj, υπάρχουν εστιατόρια, μπαρ κλπ., τότε θα τιμολογούνται ξεχωριστά,σύμφωνα με την κατηγορία όπου ανήκουν. Επίσης, αν σε μια έκθεση οι εκθέτες επιλέγουν στα περίπτερα τους να έχουν ξεχωριστή μουσική, τότε και αυτοί θα τιμολογούνται ξεχωριστά.

 

Β.11.CORPORATE EVENT / ΕΓΚΑΙΝΙΑ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-500

140 €

501-1000

197 €

1001-1500

279 €

1501-2000

364 €

2001-2500

446 €

2501-3000

514 €

3001-3500

575 €

3501-4000

631 €

4001-4500

699 €

4501-5000

776 €

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μουσικές εκδηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την προώθηση, διαφήμιση ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας και γίνονται σε διάφορους χώρους, όπως πεζοδρόμια, πλατείες, δημόσιους χώρους, καταστήματα, ανεξάρτητα με τον τρόπο που εκτελείται η μουσική (ζωντανή μουσική ή με μηχανικά μέσα).

 

 

Β.12. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 ΕΤΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                                                  

 ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

42 €

101-150

53 €

151-200

59 €

201-300

84 €

301-400

109 €

401-500

134 €

501-600

154 €

601-700

173 €

701-800

189 €

801-900

210 €

901-1000

233 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

23 €Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι που λειτουργούν ως εμπορικά καταστήματα, (όπως καταστήματα ενδυμάτων, υποδημάτων, τροφίμων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, βενζινάδικα, γκαλερί, video-club, super-market, πρακτορεία-ΟΠΑΠ κ.λ.π.) και η μουσική μεταδίδεται με μηχανικά ή και με οπτικοακουστικά μέσα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Σε περίπτωση λειτουργίας των εν λόγω χώρων ετησίως για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών, ο υπολογισμός της χρέωσης γίνεται κατ’ αναλογία.

 

 

Β.13.ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ /MALL 

                                             

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-500

250 €

501-1000

500 €

1001-1500

750 €

1501-2000

1000 €

2001-2500

1250 €

2501-3000

1500 €

3001-3500

1750 €

3501-4000

2000 €

4001-4500

2250 €

Για κάθε 500μ2 επιπλέον

250 €

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι υπάρχουν σε ένα εμπορικό κέντρο όπου η μουσική εκτελείται με μηχανικά μέσα (λ.χ. πάρκινγκ, διάδρομοι, πλατείες, κ.λ.π. χώροι). Τα εμπορικά καταστήματα που υπάρχουν σε αυτά τιμολογούνται ξεχωριστά, σύμφωνα με την κατηγορία όπου ανήκουν. Ξεχωριστά τιμολογούνται και τυχόν έκτακτες εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, εκδηλώσεις με dj, κ.λ.π. εκδηλώσεις.

 

Β.14. ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

 

         ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

                            12 €

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

                          160 €

Αν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο λειτουργεί καφετέρια, εστιατόριο, εμπορικό κατάστημα και εν γένει χώροι οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες και στους οποίους γίνεται χρήση μουσικής με οποιονδήποτε τρόπο, τότε θα τιμολογούνται με βάση τις αντίστοιχες κατηγορίες όπου ανήκουν.

 

 

Β.15.KAZINO

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0-100

41 €

101-200

58 €

201-300

82 €

301-400

108 €

401-500

132 €

501-600

152 €

601-700

170 €

701-800

187 €

801-900

207 €

901-1000

230 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

31 €

Στην εν λόγω κατηγόρια ανήκουν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των καζίνο (και οπαπ play), σάλες παιχνιδιών, χώροι αναμονής, reception, χώροι με τυχερές μηχανές κ.λ.π., Αν γίνονται εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική, τότε θα τιμολογούνται χωριστά, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν ανάλογα δηλαδή που θα γίνουν, όπως π.χ. στο εστιατόριο , στο μπαρ, σε ανοικτό τυχόν χώρο εξωτερικό, σε παρακείμενο κέντρο διασκέδασης κ.ο.κ. 

 

 Β.16.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑTA

1-10

160 €

11-20

226 €

21-30

318 €

31-40

416 €

41-50

510 €

51-60

587 €

61-70

658 €

71-80

721 €

81-90

798 €

91-100

887 €

Για κάθε 10 γραμμές  επιπλέον

89 €

 

 

Β.17. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑTA

1-10

51 €

11-20

72 €

21-30

101€

31-40

133 €

41-50

162 €

51-60

187 €

61-70

210 €

71-80

230 €

81-90

254 €

91-100

283 €

Για κάθε 10 θέσεις  επιπλέον

28 €

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα μεταφορικά μέσα, όπως ταξί, πούλμαν, τουριστικά λεωφορεία, τρένα, προαστιακός, μετρό και λοιπά σιδηροδρομικά μέσα, εφόσον εκτελείται μουσική, είτε από ραδιόφωνο, είτε από λοιπά μηχανικά μέσα.  

 

Β.18.ΓΗΠΕΔΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ                                                                      

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑTA

 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

0-2500

53 €

94 €

2501-5000

81 €

144 €

5001-7500

108 €

192€

7501-10000

133 €

236 €

10001-12500

157 €

279 €

12501-15000

179 €

319 €

15001-17500

200 €

357 €

17501-20000

220 €

392 €

20001-22500

241 €

430 €

22501-25000

265 €

473 €

25001-27500

291 €

519 €

27501-30000

320 €

570 €

30001-32500

351 €

626 €

32501-35000

386 €

689 €

35001-37500

417 €

744 €

37501-40000

450 €

803 €

40001-42500

486 €

866 €

42501-45000

524 €

935 €

45001-47500

565 €

1008 €

47501-50000

610 €

1089 €

50001-52500

658 €

1175 €

52501-55000

711 €

1269 €

55001-57500

768 €

1370 €

57501-60000

829 €

1479 €

60001-62500

894 €

1596 €

62501-65000

966 €

1724 €

Στην εν λόγω κατηγορία ανήκουν όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται σε γήπεδα (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλευ, χάντμπολ, πόλο, ιππικών ομίλων, τένις, πυγμαχίας και λοιπών αθλημάτων), ανοιχτά ή κλειστά, κατά την διάρκεια ή τα ημίχρονα των οποίων εκτελείται μουσική. Αν στα ανωτέρω γήπεδα υπάρχουν και άλλοι χώροι, όπως π.χ. εστιατόρια, μπαρ, χώροι εκδηλώσεων κ.λ.π., θα τιμολογούνται χωριστά, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

 

Β.19.WATER PARK/ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-500

150 €

501-1000

160 €

1001-1500

170 €

1501-2000

180 €

2001-2500

190 €

2501-3000

200 €

3001-3500

210 €

3501-4000

220 €

4001-και άνω

230 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις αναψυχής θεματικών πάρκων με παιχνίδια, δραστηριότητες, νεροτσουλήθρες, paintball, κατασκηνώσεις, καλοκαιρινά camp, και άλλα πάρκα. Αν στους ανωτέρω χώρους υπάρχουν άλλοι χώροι, όπως εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιποί χώροι, τότε θα τιμολογούνται σύμφωνα με την κατηγορία  στην οποία ανήκουν.

 

Γ.I. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Γ.1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

                                                                                      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΑΣΤΕΡΙΑ 5

0,010 €

ΑΣΤΕΡΙΑ 4

0,008 €

ΑΣΤΕΡΙΑ 3

0,006 €

ΑΣΤΕΡΙΑ 2

0,005 €

ΑΣΤΕΡΙΑ 1

0,005 €

 

Γ.2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

ΑΣΤΕΡΙΑ 5

0,575  €

ΑΣΤΕΡΙΑ 4

0,442 €

ΑΣΤΕΡΙΑ 3

0,351 €

ΑΣΤΕΡΙΑ 2

0,288 €

ΑΣΤΕΡΙΑ 1

0,288 €

Στους κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων εντάσσονται όλοι οι χώροι αυτών, πλην των μπαρ, εστιατορίων, των χώρων όπου γίνονται εκδηλώσεις, οι χώροι όπου γίνονται ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών, πέραν της συνήθους λειτουργίας του ξενοδοχείου, δηλαδή για την διασκέδαση των ενοίκων του ή και τρίτων, και γενικά εξαιρούνται όλοι οι χώροι τους οποίους εκμεταλλεύονται τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα και απευθύνονται σε κοινό πέραν των ενοίκων του ξενοδοχείου, (όπως ενδεικτικά καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα εφαρμόζεται ο αντίστοιχος τιμοκατάλογος δημοσίας εκτέλεσης, δηλαδή όπου ανήκουν πράγματι οι περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το παρόν αμοιβολόγιο. Η  χρέωση για κάθε κοινόχρηστο χώρο είναι χωριστή.

Γ.ΙΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Γ.3. ΔΩΜΑΤΙΑ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  (ΠΛΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΚΛΕΙΔΙΑ 5

0,0045 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 4

0,0042 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 3

0,0040 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 2

0,0038 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 1

0,0038 €

 

Γ.4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

ΚΛΕΙΔΙΑ 5

0,278 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 4

0,268 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 3

0,248 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 2

0,228 €

ΚΛΕΙΔΙΑ 1

0,228 €

 

Στους κοινόχρηστους χώρους εντάσσονται όλοι οι χώροι του καταλύματος, πλην των μπαρ, εστιατορίων, των χώρων όπου γίνονται εκδηλώσεις, οι χώροι όπου γίνονται ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών, πέραν της συνήθους λειτουργίας του χώρου, δηλαδή για την διασκέδαση των ενοίκων του ή και τρίτων, και γενικά εξαιρούνται όλοι οι χώροι τους οποίους εκμεταλλεύονται τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα και απευθύνονται σε κοινό πέραν των ενοίκων του καταλύματος, (όπως ενδεικτικά καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα εφαρμόζεται ο αντίστοιχος τιμοκατάλογος δημοσίας εκτέλεσης, δηλαδή όπου ανήκουν πράγματι οι περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το παρόν αμοιβολόγιο. Η  χρέωση για κάθε κοινόχρηστο χώρο είναι χωριστή.

 

Δ.ΧΩΡΟΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Δ.1. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

1.Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που οφείλονται υπολογίζονται με ποσοστό 1% επί της τιμής του εισιτηρίου, βάσει του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ανά οπτικοακουστικό έργο/ ταινία, αφαιρουμένων των φόρων δημοσίων θεαμάτων .

2. Για την ενσωμάτωση μουσικής σε ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις, η αμοιβή καθορίζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης διαπραγμάτευσης και συναίνεσης των μελών της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Δ.2.ΘΕΑΤΡΑ
Δ.2.1. Όπου η μουσική είναι αναγκαία και συνδέεται με την φύση της παράστασης, είτε εκτελείται ζωντανά είτε όχι, τα ελάχιστα δικαιώματα ορίζονται ως ποσοστό 3% επί των εσόδων της παράστασης, βάσει του εκπροσωπούμενου κάθε φορά ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Δ.2.2.Για θεατρικές παραστάσεις όπου η μουσική είναι απλά χρήσιμη, τα δικαιώματα ορίζονται ως εξής:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-100

20€

101-200

40€

201-300

60€

301-400

80€

401-500

100€

Για κάθε 100 θέσεις επιπλέον

20 €

 

Δ.2.3. Για την ενσωμάτωση μουσικής σε ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις, η αμοιβή καθορίζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης διαπραγμάτευσης και συναίνεσης των μελών της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-100

10€

101-200

15€

201-300

20€

301-400

25€

401-500

30€

             Για κάθε 100 θέσεις επιπλέον

10 €

 

Δ.3. ΤΣΙΡΚΟ /ΠΑΤΙΝΑΖ/ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Για κάθε 1000 θέσεις, τα δικαιώματα ορίζονται 30€ ημερησίως. Για κάθε 1000 θέσεις επιπλέον, υπάρχει αναλογική επιβάρυνση 30€ ημερησίως.

 

Ε. ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα που αναλογούν στους παραγωγούς των συναυλιών υπολογίζονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα ή/και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε ποσοστό 7% για τους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.ο.κ), 5% για τους δημόσιους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανάλογα με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ανά συναυλία, με βάση τις παρακάτω περιπτώσεις:

Ε.1
. Σε περίπτωση που υπάρχουν έσοδα η βάση υπολογισμού είναι το σύνολο των εσόδων (όπως ενδεικτικά είναι εισιτήρια, χορηγίες, έσοδα από διαφημίσεις κ.λ.π.)

Ε.2.
Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο έξοδα βάση υπολογισμού είναι το σύνολο των εξόδων, (όπως αυτά μπορεί να είναι π.χ. έξοδα ενοικίου χώρου, έξοδα αμοιβής καλλιτεχνών, έξοδα ενοικιάσεως ηχοφωτιστικών εξοπλισμών, σκηνής και λοιπά έξοδα, που είναι απαραίτητα για την φύση της εκδήλωσης).

Ε.3.
Σε περίπτωση όπου υπάρχουν και έσοδα και έξοδα τότε θα υπολογίζεται στο μεγαλύτερο από αυτά.

Ε.4. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκομίσεως στοιχείων (ρεπερτόριο ή και οικονομικά στοιχεία) από τους χρήστες (δημοτικές επιχειρήσεις, διοργανωτές αίθουσες εκδηλώσεων κ.λ.π.) για παρελθούσες χρήσεις εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την στιγμή της γνωστοποίησης της απαίτησης, για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, τα ελάχιστα δικαιώματα για κάθε συναυλία ορίζονται ως εξής:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1-250

100 €

251-1500

200 €

1501 και άνω

300 €


Ε.5.
Σε περίπτωση αδυναμίας επιμερισμού των εσόδων ή εξόδων για μια μουσική παράσταση όπου υπάρχουν παράλληλα και άλλες δραστηριότητες και υπάρχει ενιαίο εισιτήριο για την είσοδο στον αντίστοιχο χώρο τότε τα ημερήσια δικαιώματα ανά stage θα ορίζονται στα 500€

Ε.6.
Σε περίπτωση διοργάνωσης συναυλίας είτε από δημιουργό αποκλειστικά  είτε για ενίσχυση δημιουργού αποκλειστικά  τα αντίστοιχα ποσοστά των εσόδων ή των εξόδων είναι 2%

Ε.7
. Στην περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί στην Αυτοδιαχείριση τα ανάλογα στοιχεία (ρεπερτόριο – οικονομικά στοιχεία) για τον υπολογισμό των πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 24 ν. 4481/2017 (το πρώτο 15νθήμερο κάθε εξαμήνου για τα εκτελεσθέντα δημοσίως το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο), θα επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στις περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων χρηστών (αρ.24 παρ.1 Ν.4481/2017) με 10% και 15% διαδοχικά επί της οφειλόμενης αμοιβής.

               

Ε.8. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ


Για την απόκτηση άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης μουσικών έργων των διοργανωτών από την Αυτοδιαχείριση, κρίνεται απαραίτητη, πριν από την διεξαγωγή των συναυλιών, η καταβολή ενός χρηματικού ποσού έναντι του τελικού ποσού που θα προκύψει για τα αναλογούντα δικαιώματα. Τα ποσά ορίζονται με βάση την προβλεπόμενη προσέλευση του κόσμου και την χωρητικότητα των τόπων διεξαγωγής, ως εξής:

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1-500

100 €

501-1000

240 €

1001-2000

350 €

2001-4000

750 €

4001-7000

1000 €

7001-10000

2000 €

10000 και άνω

3000 €


Ε.9. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ -  ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ε.9.1. Για μουσικοχορευτική παράσταση με ζωντανή μουσική τα πνευματικά δικαιώματα αντιστοιχούν σε ποσοστό 4% επί του συνόλου των εισπράξεων της παραστάσεως ανάλογα με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο .
Ε.9.2. Για μουσικοθεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική τα πνευματικά δικαιώματα αντιστοιχούν σε ποσοστό 3%  επί του συνόλου των εισπράξεων της παραστάσεως ανάλογα με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο. 

Ε.10. Ημερήσια Δικαιώματα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1-500

60 €

501-1000

100 €

1001-1500

140 €

1501-2000

180 €

2001-2500

220 €

2501-3000

260 €

3001-3500

300 €

3501-4000

340 €

4001-5000   

380 €

5001-6000

420 €

6001-7000

460 €

7001-8000

500 €

8001-9000

540 €

9001-10000

580 €


Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μουσικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε διάφορους χώρους, όπως πεζοδρόμια, πλατείες, δημόσιους χώρους, καταστήματα, ανεξάρτητα με τον τρόπο που εκτελείται η μουσική  με μηχανικά μέσα.

 

ΣΤ. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΡΤΖΙΑΝΗ ΧΡΗΣΗ)

ΣΤ.1. Ραδιοφωνικοί σταθμοί

 • Ποσοστό 2,2%επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων α. εσόδων ή β. εξόδων, αν δεν υπάρχουν έσοδα ή εάν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα, πλην συνδρομών, κατ' αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Ποσοστό 1,6%επί των εσόδων που προκύπτουν από συνδρομές συμβατικώς καθοριζόμενες  ή εκ του νόμου εισπραττόμενες απευθείας ή μέσω τρίτου, κατ' αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Σημείωση:Το ποσόν που αναλογεί στο ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο ετησίως από τα ποσά που ορίζονται στον Πίνακα ΣΤ.3 κατωτέρω, ανά κατηγορία και αναγνωρίζεται ρητά από τους συμβαλλόμενους ως δίκαιο και εύλογο

 

ΣΤ.2. Τηλεοπτικοί σταθμοί

 • Ποσοστό 2,2% επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων α. εσόδων ή β. εξόδων, αν δεν υπάρχουν έσοδα ή εάν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα, πλην συνδρομών, κατ' αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Ποσοστό 1,6%επί των εσόδων που προκύπτουν από συνδρομές συμβατικώς καθοριζόμενες  ή εκ του νόμου εισπραττόμενες απευθείας ή μέσω τρίτου, κατ' αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Σημείωση:Το ποσόν που αναλογεί στο ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο ετησίως από τα ποσά που ορίζονται στον Πίνακα ΣΤ.3 κατωτέρω, ανά κατηγορία και αναγνωρίζεται ρητά από τους συμβαλλόμενους ως δίκαιο και εύλογο

 

Πίνακας ΣΤ.3

 

                             Ελάχιστη Χρέωση

Πληθυσμιακή Κάλυψη

έως 100.000

100.001-500.000

500.001- 2εκ.

2εκ. - 5εκ.

Πανελλαδική

Τ/Σ ελεύθερης λήψης

300 €

600 €

1.200 €

3.000 €

60.000 €

Ρ/Σ ελεύθερης λήψης

200 €

400 €

800 €

2.000 €

20.000 €

Δορυφορικές Συνδρομητικές Πλατφόρμες (ανά κανάλι)

 

 

 

 

7.000 €


Ζ.  ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ (ON LINE) ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

 

               ΧΡΗΣΗ

                       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

1,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 30€

 

 

 

2.

PODACSTING

3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 49€

 

 

 

3.

STREAMING VIDEO ON DEMAND/ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 49€

 

 

 

4.

STREAMING MUSIC ON DEMAND (MUSIC TRACKS-VIDEO CLIPS)/ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 57€

 

 

 

5.

DOWNLOADING/ΚΑΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MUSIC TRACKS, RINGTONES)

12% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 68€

 

 

 

6.

APPLICATIONS/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ SMARTPHONES-TABLETS ΚΛΠ

6% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 30€

 

 

 

7.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ PORTALS (ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ)

3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ :

1)      49€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 150 ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΗΣ

2)      68€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 151 ΜΕΧΡΙ 400 ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΗΣ

3)      113€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 401 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΗΣ

 

 

 

 

8.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ (RENTING BACKGROUND MUSIC SERVICES)

7% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45€

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΣΩ STREAMING ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ (STREAMING BACKGROUND MUSIC SERVICES)

10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45€

 

 

 

9.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (WEBCASTING-web radios/tv)

 

2,2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ, ME ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45€

 

 

 

10

1. STREAMING IP VIDEO ON DEMAND / ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΚΙΝ/ΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΣΕΙΡΕΣ, ΣΗΡΙΑΛΣ, ΚΛΠ)

3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,04 ΑΝΑ ΘΕΑΣΗ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 9.1. & 9.2. 68€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

 

2. IPTV/ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

 

2,2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,10 ΑΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

 

         

 

Η. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Η.1.     ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΧΟΥ Η/ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΠΩΛΗΣΗ
LP, CD, DVD κ.λ.π.)

Τα δικαιώματα μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής μουσικών υλικών φορέων, καθορίζονται σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση που διέπει τη φωνογραφική βιομηχανία μεταξύ BIEM και IFPI.

Βάσει αυτής της σύμβασης, ο υπολογισμός των μηχανικών δικαιωμάτων γίνεται σε ποσοστό 8,712% επί της χονδρικής τιμής πώλησης κατ΄αναλογία (pro rata temporis).

Ο ίδιος υπολογισμός δικαιωμάτων ισχύει και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς και βασίζεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Τιμή * 8,712% * εκτυπωθέντα αντίτυπα * εκπροσωπούμενο AUTODIA %

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

CD

LP

DVD

DVD
(ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΟ)

TOP

6,00 €

11,00 €

8,50 €

10,00 €

ALBUM 2 TMX

9,00 €

15,00 €

12,00 €

 

SINGLE

3,10 €

5,50 €

 

 

μέχρι 10 έργα και 30 λεπτά διάρκεια

4,50 €

 

 

 

μέχρι 2 έργα

2,35 €

 

 

 

CD + DVD

11,20 €

 

 

 

CD + βιβλίο

4,80 €

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

5,50 €

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ + εκμάθηση μουσικών οργάνων

3,30 €

-

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

4,10 €

-

 

 

 

Η.2.      ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΧΟΥ (ΠΩΛΗΣΗ DVD)

Τα δικαιώματα μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής για μη μουσικούς υλικούς φορείς ήχου και εικόνας, (στους οποίους είναι εγγεγραμμένα οπτικοακουστικά έργα) υπολογίζονται σε ποσοστό 6% επί της χονδρικής τιμής πώλησης (βάσει του ανωτέρω τιμοκαταλόγου ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) κατ΄αναλογία (pro rata temporis).

Τιμή * 6% * εκτυπωθέντα αντίτυπα * εκπροσωπούμενο AUTODIA %

 

2) Με το Αμοιβολόγιο 2018 τα πνευματικά δικαιώματα ήταν πολύ χαμηλά.Eπαναφέραμε το αμοιβολόγιο στην κατηγορία Premium, όπως στο αμοιβολόγιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ πριν του ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟΥ 2018. Η βάση υπολογισμού θα είναι τα 2,00€ ως χονδρική τιμή που προκύπτει από τη διαφορά του εντύπου χωρίς προσφορά και με προσφορά.

 

Η.3.1.   ΜΟΥΣΙΚOI ΥΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΧΟΥ Η/ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (CD,DVD,LP κλπ) Premium (μουσική)

Τα δικαιώματα δικαιώματα μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής για υλικούς φορείς που η διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου με την ταυτόχρονη διάθεση υλικού φορέα δεν ξεπερνά τα 3,00€, υπολογίζονται με την τιμή των 2,00€ (βάσει της τιμής πώλησης των εφημερίδων χωρίς προσφορές)

 

Τιμή 2,00€ * Ποσοστό δικαιωμάτων 8,712% * Εκτυπωθέντα Αντίτυπα * Εκπροσωπούμενο AUTODIA


Η.3.2. ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΥΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Premium ταινίες)

Τα δικαιώματα μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής για μη μουσικούς υλικούς φορείς που η διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου με την ταυτόχρονη διάθεση υλικού φορέα δεν ξεπερνά τα 3,00€, υπολογίζονται με την τιμή των 2,00€ (βάσει της τιμής πώλησης των εφημερίδων χωρίς προσφορές)

Τιμή 2,00€ * Ποσοστό δικαιωμάτων 6% * Εκτυπωθέντα Αντίτυπα * Εκπροσωπούμενο AUTODIA %   

 

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΩΝ/ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ*

Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, που κάνουν χρήση μουσικής, είτε ζωντανά ή και με απλά μηχανικά μέσα και /ή με disc jockey και στα οποία η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των χρηστών αυτών, για την προσέλκυση του κοινού και την ψυχαγωγία του.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Α.1.ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

153 €

101-200

245 €

201-300

368 €

301-400

572 €

401-600

966€

601-800

1.159€

801-1000

1.304€

1001-1200

1.487€

1201-1400

1.648 €

1401-1600

1.789€

1601-1800

1.912 €

1801-2000

2.018 €

2001-2500

2.397€

2501-3000

2.732 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

67 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης και χρησιμοποιούν την ζωντανή μουσική εκτέλεση για την ψυχαγωγία των πελατών τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι μουσικές σκηνές, δηλαδή οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης, προσφέροντας στους πελάτες τους ζωντανή μουσική για την ψυχαγωγία τους.

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως, μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών).

 

Α.2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

131 €

101-200

220 €

201-300

320 €

301-400

383€

401-600

517€

601-800

620€

801-1000

698 €

1001-1200

795 €

1201-1400

881 €

1401-1600

957 €

1601-1800

1023 €

1801-2000

1079 €

2001-2500

1.282 €

2501-3000

1.461€

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

36 €

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, (club, disco, cabaret, strip show κ.λ.π.), στους οποίους η μουσική εκτέλεση γίνεται με σύγχρονα τεχνολογικά, μηχανικά και οπτικοακουστικά μέσα, για την ψυχαγωγία των πελατών, είτε με disc jockey (φυσικό πρόσωπο) είτε χωρίς.

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ).Α.3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ -  ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
DJ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

32 €

101-200

60 €

201-300

88 €

301-400

115 €

401-500

141 €

501-600

162 €

601-700

182 €

701-800

199 €

801-900

221 €

901-1000

245 €

Για κάθε  100μ2 επιπλέον

25 €

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. bars, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια, open bar, εστιατόρια με μπαρ, κ.λ.π.), όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, αποκλειστικά και μόνον με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς ζωντανή μουσική.

 

Α.4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ DISC JOCKEY  (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ).

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

49 €

101-200

92 €

201-300

135 €

301-400

177 €

401-500

217 €

501-600

250 €

601-700

280 €

701-800

307 €

801-900

340 €

901-1000

377 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

38 €

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. οι μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία, ταβέρνες κ.λ.π.), που λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα οποία η χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση των μουσικών έργων γίνεται αποκλειστικά και μόνον με disc jockey (φυσικό πρόσωπο).

 

Α.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ DISC JOCKEY)

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

90 €

101-200

170 €

201-300

249 €

301-400

326 €

401-500

399 €

501-600

460 €

601-700

515€

701-800

565 €

801-900

625€

901-1000

695€

 Για κάθε 100μ2 επιπλέον

69 €

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, με disc jockey ή χωρίς) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ. )

  

Α.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ DISC JOKEY )

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

75 €

101-200

140 €

201-300

206 €

301-400

269 €

401-500

330 €

501-600

380 €

601-700

426 €

701-800

467 €

801-900

517 €

901-1000

575 €

Για κάθε 100μ2  επιπλέον

57 €


Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς disc jockey) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ.)

 

Α.7. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

1-250

74 €

251-500

104 €

501-750

146 €

751-1000

191 €

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλοι οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων  (λ.χ. κτήματα υπαίθρια, στεγασμένοι χώροι αυτών, αίθουσες εκδηλώσεων ξενοδοχείων κ.λ.π.). Η τιμολόγηση εξαρτάται από την άδεια την οποία έχουν λάβει για τα άτομα που μπορούν να δεχτούν. Αν σε έναν χώρο υπάρχει και στεγασμένη αίθουσα αλλά και ανοικτός χώρος τότε τιμολογούνται ξεχωριστά ανάλογα με την περίοδο που λειτουργούν . Αν στους παραπάνω χώρους εκδηλώσεων υπάρχουν χώροι όπου υπολειτουργούν ή έχουν μεμονωμένες κρατήσεις μέσα στον μήνα τότε δύναται να χρεώνονται  με την ήμερα η δε χρέωση αυτών είναι ίση με το 1/4 της αντίστοιχης μηνιαίας χρέωσης.

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΧΩΡΟΙ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΗ

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα, επιχειρήσεις και χώροι που χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά, με χρήση απλών μηχανικών μέσων χωρίς disc jockey (συμπεριλαμβανομένων: ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, κ.λ.π.), με σκοπό την δημιουργία απλής, αλλά χρήσιμης και ωφέλιμης για τον χώρο ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό – πελάτες.


Β.1. ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ/ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ/
SPORT CAFÉ /ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

12 €

101-200

17 €

201-300

24 €

301-400

32 €

401-500

39 €

501-600

45 €

601-700

50 €

701-800

55 €

801-900

61 €

901-1000

68 €

Για κάθε 100μ2 επιπλέον

7 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλοι οι παρεμφερείς χώροι όπου η μουσική χρησιμοποιείται με μηχανικά απλά μέσα, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, cd player, κ.λ.π. και είναι εντελώς βοηθητική για τα καταστήματα αυτά. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν έως τις 23:00 καθημερινά, δεν έχουν  λάβει δηλαδή παράταση ωραρίου. Τέτοια καταστήματα μπορεί να είναι π.χ. σφαιριστήρια, μπιλιάρδα, σύγχρονα καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.) .

 

Β.2. ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

12 €

101-200

17 €

201-300

24 €

301-400

32 €

401-500

39 €

501-600

45 €

601-700

50 €

701-800

55 €

801-900

61 €

901-1000

68 €

Για κάθε 100μ2  επιπλέον

 7 €

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού. Ενδεικτικά, τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι εστιατόρια, κρεπερί, ψητοπωλεία, αναψυκτήρια, καντίνες, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία κ.λ.π.

 

 

Β.3.ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

4 €

101-200

5 €

201-300

6 €

301-400

8 €

401-500

11 €

Για κάθε 100μ2  επιπλέον

2 €

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα παραδοσιακά καφενεία, τα οποία κάνουν χρήση μουσικής βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού.

 

Β.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΑΓΚΟΥΣ .

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

0-100

7 €

101-200

10 €

201-300

14 €

301-400

18 €

401-500

22 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις (εφόσον χρησιμοποιούν μουσική με απλά μηχανικά μέσα) παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πλατείες, καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/ και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π.

 

* Για τις κατηγορίες χρηστών που δεν περιέχονται στο παρόν εφαρμόζεται το γενικό αμοιβολόγιο που ισχύει για τους δήμους/μεγάλα νησιά.