top
Κανονισμός Διανομής
 


Η Γενική Συνέλευση της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ καταργεί τον παλιό κανονισμό διανομής και ψηφίζει νέο σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο 2121/93:

2.3. β): Η Α. εξασφαλίζει στους δικαιούχους ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1 του 2121/93 που είναι το εξής:

ΝΟΜΟΣ 2121/93, ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1: Η αμοιβή που οφείλει να καταβάλει ο αντισυμβαλλόμενος (ΟΣΔ) στο δημιουργό (μέλος) για δικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό συμφωνείται υποχρεωτικά σε ορισμένο ποσοστό το ύψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών. Βάση για τον υπολογισμό του ποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασμένα ακαθάριστα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται από τη δραστηριότητα του αντισυμβαλλόμενου….. Κατ’ εξαίρεση η αμοιβή μπορεί να υπολογίζεται σε ορισμένο ποσό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) η βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί ή ελλείπουν τα μέσα ελέγχου για την εφαρμογή του ποσοστού. β) τα μέσα που απαιτούνται για τον υπολογισμό και τον έλεγχο είναι δυσανάλογα με την αμοιβή που πρόκειται να εισπραχθεί.

και ΑΡΘΡΟ 57 ΠΑΡ. 5: Η διανομή στους δημιουργούς γίνεται κάθε χρόνο και κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους).

και σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 9: Η Α. αφαιρεί από το ποσό των εισπράξεων τα ποσά τόσο των γενομένων δαπανών, περιλαμβανομένων και των έναντι παντός κινδύνου ασφαλίσεων όσο και τα καταβληθέντα λόγω ανορθώσεως τυχόν ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 10: Η Α. με βάση το ποσό που προκύπτει μετά τις υπό άρθρο 9.9 αφαιρέσεις … προσδιορίζει το τμήμα εκείνου του ποσού που αναλογεί στο κάθε μέλος.

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 13, 5.1. (Σ. 23): Στην Α. αποδίδονται όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες που πραγματοποίησε για την διεξαγωγή της υπό Α και Β υποθέσεως υπό τους Γ όρους ακόμα και όσες τυχόν παρά πάσα προσπάθεια ήθελαν κριθεί εκ των υστέρων ως μη αναγκαίες διότι και τα ποσά αυτών προσθέσει και αιτία δαπανών κατεβλήθησαν.

Επίσης η Α. βάσει του Νόμου 2121/93 κάνει διανομή σύμφωνα με τη χρήση του έργου:

(ΑΡΘΡΟ 57 παρ. 5: Η διανομή στους δημιουργούς γίνεται κάθε χρόνο και κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους).

Επομένως η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ βάσει του νόμου και του καταστατικού.

 1. Θα παρακρατεί ως αμοιβή, όπου είναι εμφανές και αυταπόδεικτο, ποσοστιαία αναλογία:
  1. 11% στα Μηχανικά Δικαιώματα των δισκογραφικών εταιριών (και στα premiums),
  2. 20% στα Δικαιώματα από Συναυλίες των μελών της
  3. 20% στα δικαιώματα από την ΕΡΤ και τα ιδιωτικά κανάλια και ραδιοσταθμούς και θα πληρώνει τα μέλη αναλογικά και σύμφωνα με το playlist που θα της δίνουν.
 2. και όπου όπως λέει ο N. 2121/93, άρθ. 32, παρ. 1:
  1. η βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί ή ελλείπουν τα μέσα ελέγχου για την εφαρμογή του ποσοστού.
  2. τα μέσα που απαιτούνται για τον υπολογισμό και τον έλεγχο είναι δυσανάλογα με την αμοιβή που πρόκειται να εισπραχθεί τότε η αμοιβή της μπορεί να υπολογίζεται σε ορισμένο ποσό και η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αφού πρώτα παρακρατήσει ως «αμοιβή» όλα τα ετήσια λειτουργικά-διαχειριστικά της έξοδα, φόρους κλπ.. από τα έσοδα:
   1. του Ιδιωτικού Αντιγράφου,
   2. των Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων
   θα μερίζει τα υπόλοιπα έσοδα αναλογικά στα μέλη της (βάσει του ρεπερτορίου και της ακροαματικότητας τους που αποδεικνύονται από τα μηχανικά τους δικαιώματα και την δημόσια τους εκτέλεση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το 11% παρακρατείται από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (στις εκκαθαρίσεις επί τον ονομαστικών καταστάσεων που στέλνουν οι δισκογραφικές εταιρείες). Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τη συνεργασία του με τις εταιρείες είτε για τις δικές του παραγωγές όταν τις κάνει μόνος του.

Β. PREMIUMS ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διαφωνεί με αυτό το καθεστώς αλλά αν το μέλος της δεν έχει αντίρρηση τότε θα διαπραγματεύεται για κάθε περίπτωση την αμοιβή του δημιουργού που θα έχει δώσει την άδεια του για μια τέτοια χρήση και θα παρακρατεί το 11% της αμοιβής.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ: Το 20% παρακρατείται από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από τα ποσά που χρεώνει στους χρήστες η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (τους χρεώνει το 5% της σύμβασης της συναυλίας αφού αφαιρεθούν τα έξοδα και μείνει μόνον η αμοιβή των καλλιτεχνών). Το κάθε μέλος πρέπει να ενημερώνει για την πραγματοποίηση συναυλίας του.

Δ. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ανάλογα με τις συμβάσεις και τα ποσά που δίνονται ετησίως στην Α. απ’ τους ραδιοσταθμούς και τα κανάλια η πληρωμή θα γίνεται αναλογικά στους δικαιούχους ανάλογα με το playlist που θα της παραδίδεται αφού παρακρατήσει το 20%.

Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΔΕΙΕΣ): Τα χρήματα μερίζονται ετησίως στα μέλη της που έχουν δώσει ρεπερτόριο και αναλογικά με τη χρήση του ρεπερτορίου τους, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ετήσια λειτουργικά της έξοδα της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ: Τα χρήματα μερίζονται ετησίως στα μέλη της που έχουν δώσει ρεπερτόριο και αναλογικά με τη χρήση του ρεπερτορίου τους, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ετήσια λειτουργικά της έξοδα της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΑΙΡΕΙ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ THΣ ΤΟ 11% ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ PREMIUMS ΚΑΙ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ 20% ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ. ΜΕΤΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ (ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2121/93).

ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.